Nhập link Facebook để tìm thông tin

Profile url là gì?

Profile url là đường dẫn tới link trang cá nhân của người dùng.Ví dụ như:

  • https://www.facebook.com/demo
  • https://m.facebook.com/demo.abc
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=10123456789

Những link như sau không phải là profile url:

Sản phẩm mới
Có thể bạn đã biết
  • Mỗi tài khoản đăng ký sẽ được miễn phí 100 credit
  • Sau khi đăng nhập sẽ không cần nhập captcha google nữa
Danh sách các tiện ích nhanh